Tao of Tea

Thành phần:

Trà , bánh (mứt)

Dinh dưỡng:

(Đang chờ cập nhật)

Giá:

49.1 Trà sen :
30.000/bình
(3 người)

49.2 Trà Phổ Nhĩ:
40.000/bình
(3 người)

49.3 Trà Thiết Quan Âm:
50.000/bình
(3 người)

49.4 Trà Long Tỉnh :
60.000/bình
(3 người)

49.5 Trà Ô Long :
80.000/bình
(3 người)

Advertisements